ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...

Άρθρο Α΄ Σκοποί ,Άρθρο Β΄ Μέσα, Άρθρο Γ΄Εφοροι, Άρθρο Δ΄Βοηθοί Εφόρου, Άρθρο Ε΄Προπονητές ,Άρθρο ΣΤ΄Αθλητές, Άρθρο Ζ΄Γονείς- Μέλη ,Άρθρο Η΄Αποστολές, Άρθρο Θ΄Αξιολόγηση Αθλητών, Άρθρο Ι΄Γενικά

Άρθρο Α΄ ΣΚΟΠΟΙ

1. Σκοπός του Κανονισμού είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων με μοναδικό στόχο την καθαρότητα των σχέσεων μεταξύ ,Διοικητικού Συμβουλίου, Τεχνικής Ηγεσίας, Αθλητών-τριών, Γονέων και Κηδεμόνων-Μελών, για την άρτια συνέχιση της ιστορίας του Ομίλου.

2. Η διάδοση και η ανάπτυξη των αθλημάτων της κολύμβησης, και της γυμναστικής σε όλα τα επίπεδα και ανάλογα με τις δυνατότητες του Ομίλου.

3. Η διαπαιδαγώγηση των αθλητών, βασισμένη σε υγιείς αρχές συναγωνισμού, ευ αγωνίζεσθαι και η προσπάθεια δημιουργίας πρωταθλητών μέσα από την σωστή υλικοτεχνική υποδομή και εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των σωματικών, διανοητικών και ψυχικών δυνατοτήτων τους.

4. Η καλλιέργεια αθλημάτων σε δύο παράλληλα επίπεδα. Αυτό της μαζικής άθλησης με στόχο την παραγωγή ικανών αθλητών -τριών και της καλύτερης αξιοποίησής τους και αυτό του αγωνιστικού αθλητισμού και ειδικότερα του πρωταθλητισμού , πάντα όμως στα όρια που προσδιορίζουν τον ερασιτεχνισμό.

5. Η εφαρμογή ενός ενιαίου προπονητικού προγραμματισμού για την προοδευτική βελτίωση των ικανοτήτων των αθλητών-τριών ,ανάλογα με την ηλικία τους και η συνέχιση της αγωνιστικής άθλησής τους και όχι η απότομη αξιοποίηση των ταλαντούχων σε πολύ μικρή ηλικία , έτσι ώστε, η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής τους απόδοσης να φτάνει στο υψηλότερο δυνατό σημείο στην ευνοϊκότερη και προκαθορισμένη περίοδο της ηλικίας τους .

6. Η δημιουργία σωστού περιβάλλοντος όπου οι αθλητές του Ομίλου θα περνούν τις ελεύθερες ώρες τους δημιουργικά.

7. H καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των αθλητικών τμημάτων

Άρθρο Β΄ ΜΕΣΑ

1 .Διοίκηση - Οργάνωση:

1.1.Τα τμήματα του Ομίλου λειτουργούν κάτω από την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού του Συμβουλίου και βάση του Καταστατικού του.

1.2. Το Δ.Σ. ορίζει τους επικεφαλής των Τμημάτων Εφόρους και τους Βοηθούς Εφόρου.

1.3. Το Δ.Σ. επιλέγει ή ανανεώνει συνεργασία πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου με τον επικεφαλής προπονητή του κάθε τμήματος και σε συνεργασία μαζί του, επιλέγει και προσλαμβάνει τους υπόλοιπους προπονητές του τμήματος.

2. Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις Διοίκησης. Ο Όμιλος μέσω του Δ.Σ. , του Εφόρου και των Βοηθών του είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος και:

2.1. Για την εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και μέσων για την προετοιμασία των Αθλητών και το έργο των Προπονητών.

2.2. Για την συνοδεία κατά τις μετακινήσεις και την παραμονή Αθλητών σε Αγώνες και προπονήσεις εκτός Αθηνών.

2.3. Για την εξασφάλιση ιατρικής παρακολούθησης των αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες, και προπονούνται στις εγκαταστάσεις που προπονούνται οι ομάδες του Ομίλου.

2.4. Για να κρίνει το έργο των Προπονητών στο τέλος κάθε Περιόδου βάση της βελτίωσης και της προόδου των επιμέρους επιπέδων του κάθε τμήματος, των αποτελεσμάτων των ομάδων και των επιδόσεων των αθλητών, όπως και κατά τη διάρκεια της Περιόδου για ζητήματα κακής συμπεριφοράς, απουσιών κ.λπ.

2.5. Για να αποφασίσει την επιβολή ποινών σε όσους δεν τηρούν το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ Γ΄ ΕΦΟΡΟΙ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί ο έφορος, ή ο αναπληρωτής του , οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. αλλά και απλά μέλη του Ομίλου και οι οποίοι πάντα σε συνεργασία με τον Γενικό Αρχηγό των Αθλητικών τμημάτων, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες (άρθρο 15 παρ.1 και 2 του καταστατικού) , ο Έφορος :

1. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά το τμήμα.

2. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις αθλητικές εκδηλώσεις του τμήματος του, σύμφωνα με το άρθρο Η΄παρ.3 του παρόντος κανονισμού.

3. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία του τμήματος αλλά και για κάθε πρόβλημά του.

4. Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη σωστή λειτουργία του τμήματος και προάγει την αθλητική και κοινωνική του δραστηριότητα.

5. Είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διεξαγωγή αγώνων ή άλλων αθλητικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων του τμήματος ,μετά από απόφαση του Δ.Σ.

6. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον ταμία, μετά από εισήγηση τους και απόφαση του Δ.Σ., για την αγορά αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του τμήματος βάσει εισηγήσεων των προπονητών.

7. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τους προπονητές, για τον έλεγχο και τη σωστή διαχείριση των αναλώσιμων υλικών που θέτει στη διάθεση των προπονητών.

8. Για την αγορά παγίων ή αναλώσιμων στοιχείων ο έφορος συγκεντρώνει προσφορές, τις αξιολογεί με τους βοηθούς του, τον αναπληρωτή και τον ταμία ή και με τους προπονητές και εισηγείται εγγράφως στο Δ.Σ. τις σχετικές προτάσεις του.

9. Ενημερώνει ανελλιπώς την Γραμματεία του Ομίλου για κάθε μεταβολή στο αθλητικό δυναμικό του τμήματος και φροντίζει για τις σχετικές καταχωρήσεις στο μητρώο αθλητών.

10. Μετά από συνεργασία με τον επικεφαλής προπονητή και λαμβάνοντας υπ όψη τις εισηγήσεις των κατά τμήμα υπευθύνων προπονητών, καταστρώνει στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, ημερολόγιο με τις προβλεπόμενες διοργανώσεις που θα συμμετέχει η ομάδα και το υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Δηλώνει τη συμμετοχή των αθλητών του Ομίλου σε αγώνες.

11. Συντάσσει κάθε χρόνο και υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό του τμήματος καθώς και έκθεση με τα παρακάτω στοιχεία: την πρόοδο και την βελτίωση των αθλητών κάθε επιπέδου, στατιστικά στοιχεία για το δυναμικό της Ακαδημίας του τμήματος, αγωνιστικό απολογισμό για τα τμήματα που συμμετέχουν σε αγώνες και με εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά του κάθε αθλητή, συμβουλευόμενος τους βοηθούς του, τον αναπληρωτή και τους προπονητές. Επίσης δε, θέτει στόχους για την επόμενη περίοδο με τον ετήσιο προγραμματισμό του, οι οποίοι κατατίθενται για έγκριση στο Δ.Σ.

12. Συντάσσει με την βοήθεια του επικεφαλής προπονητή και σε συνεργασία με τον ταμία, τον προϋπολογισμό εξόδων του τμήματος και έχει την ευθύνη απολογισμού των εξόδων συγκεντρώνοντας πλήρη δικαιολογητικά (επίσημες αποδείξεις, τιμολόγια κ.λ.π.).

13. Φροντίζει για τις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών, και ενημερώνεται από τον Γεν. Γραμματέα του Ομίλου για τις Εγκυκλίους των ομοσπονδιών, κ.λ.π.

14. Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών του αθλητικού τμήματος, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό του Ομίλου, τον παρόντα κανονισμό και τις εγκυκλίους της αρμόδιας ανά άθλημα Ομοσπονδίας.

2.Βοηθοί εφόρου

2.1. Για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος ο έφορος μπορεί να πλαισιώνεται από βοηθούς στην άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από εισήγησή του και απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.

2.2. Οι βοηθοί εφόρου εποπτεύονται από τον έφορο ο οποίος παραμένει υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ.

2.3. Βοηθοί εφόρου μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή του Ομίλου.

2.4. Ο έφορος, ο αναπληρωτής του καθώς και οι βοηθοί εφόρου αποτελούν την Εφορία κάθε τμήματος ή αθλήματος, η οποία μπορεί να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να εισηγείται για βασικά ζητήματα που αφορούν το άθλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. είναι μόνο ο έφορος και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του.

Άρθρο Ε΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1. Οι προπονητές προσλαμβάνονται και απολύονται με εισήγηση του εφόρου ή μέλους του Δ.Σ. και απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.

2. Οι προπονητές συνεργάζονται μεταξύ τους και υπόκεινται σε προπονητική ιεραρχία. Στόχος πάντοτε είναι να υπάρχει αρμονική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ τους.

3. Οι προπονητές ελέγχονται για τις δραστηριότητες τους από τον έφορο και το Δ.Σ. και στόχο πάντοτε έχουν, πρώτα να δημιουργήσουν αθλητές με αθλητική παιδεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αγάπη για τον συναθλητή τους, σεβασμό στους προπονητές και σε όσους συνεργάζονται μαζί τους, αθλητές που το ήθος και η ευγενική άμιλλα είναι βασική τους προτεραιότητα και στη συνέχεια αθλητές με επιδόσεις και διακρίσεις.

4. Επικεφαλής των προπονητών είναι ο κάθε πρώτος προπονητής ο οποίος είναι επαγγελματίας προπονητής , κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. , προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου και έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

4.1. Έχει την ευθύνη της τεχνικής καθοδήγησης του τμήματος βάσει του ενιαίου προπονητικού προγραμματισμού που καταρτίζει ,με στόχο όπως περιγράφεται στο Άρθρο Α΄παρ.4-5 του παρόντος κανονισμού.

4.2. Καταρτίζει με τη βοήθεια των άλλων προπονητών τις ομάδες όλων των κατηγοριών καθώς και τα ωράρια προπονήσεων τα οποία εισηγείται στον έφορο ο οποίος και τα εγκρίνει ή απορρίπτει ενημερώνοντας πάντα το Δ.Σ.

4.3. Ο προπονητής για να καταρτίσει το πρόγραμμα προπονήσεων λαμβάνει υπ' όψη του, (τη διάθεση των κολυμβητικών διαδρομών για το τμήμα της κολύμβησης) τις υποχρεώσεις και χαρακτηριστικά αθλητών-τριών ,όπως φροντιστήρια, σχολεία, ηλικίες, τόπο διαμονής , αριθμό αθλητών και τέλος το ωράριο εργασίας του.

4.4. Εισηγείται με γραπτή έκθεσή του στον έφορο, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσων για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών του Ομίλου, προσδιορίζοντας κατά αθλητή τον βαθμό προόδου και επιδόσεων, καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του, ως κριτήρια για τη χορήγηση υλικού. Ανάλογη έκθεση συντάσσει μετά από πανελλήνιους αγώνες ή όταν του ζητηθεί από τον έφορο.

4.5. Αναθέτει την προπονητική ευθύνη κάθε ομάδας σε αρμόδιο προπονητή και ελέγχει την απόδοση της ομάδα.

4.6.Εισηγείται στον έφορο τη συμμετοχή σε διασυλλογικούς αγώνες, σε αποστολές ή και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις.

4.7. Κάθε 31 Ιουλίου παραδίδει στον έφορο απογραφή υλικού την οποία κάνει μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις.

4.8. Ενημερώνεται από τον Γεν. Γραμματέα του Ομίλου για τις εγκυκλίους των Ομοσπονδιών, κ.λ.π.

5. Υποχρεώσεις προπονητών, γενικά :

5.1. Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον έφορο και τον πρώτο προπονητή, έκθεση με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν και τους στόχους που έχουν.

5.2. Μετά τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι υπεύθυνοι κατά κατηγορία προπονητές υποβάλλουν στον πρώτο προπονητή έκθεση - απολογισμό για το κάθε επίπεδο του τμήματος, για τα αποτελέσματα και επιδόσεις των αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες, με εκτιμήσεις των λόγων επιτυχίας ή και τυχόν αποτυχίας τους. Οι εκθέσεις αυτές βέβαια με, ημερομηνία και υπογραφή κάθε προπονητή, θεωρούμενες εμπιστευτικού χαρακτήρα, φυλάσσονται με ευθύνη του πρώτου προπονητή και δίνονται σε κάθε ζήτηση στον έφορο και το Δ.Σ. Ο επικεφαλής προπονητής στη συνέχεια υποβάλλει στον Έφορο απολογισμό γενικό για το τμήμα.

5.3. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων έχουν υποχρέωση να διδάσκουν τους αθλητές, τις αρχές της συλλογικότητας, του ήθους, της καλής συμπεριφοράς, και γενικότερα τις υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στον όμιλο, τους προπονητές και τη Διοίκηση.

5.4. Δεν έχουν το δικαίωμα να προτείνουν την χρήση οποιουδήποτε φαρμακευτικού ή μη σκευάσματος. Έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν συνέχεια τους αθλητές τους για την βλαβερότητα και τις συνέπειες της χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

5.5. Δεν επιτρέπεται να προπονήσουν αθλητή που δεν έχει ανανεωμένο δελτίο υγείας.

5.6 Έχουν υποχρέωση κάθε μήνα να συσκέπτονται μεταξύ τους και άλλη μια φορά με τον έφορο, έχουν επίσης υποχρέωση να ενημερώνουν δύο φορές τον χρόνο τους γονείς είτε με συγκέντρωση είτε με γραπτή ενημέρωση. Ο Επικεφαλής Προπονητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο και το ΔΣ για την πορεία, την λειτουργία και την απόδοση του τμήματος.

5.7. Έχουν υποχρέωση να σέβονται την προσωπικότητα κάθε αθλητή-τριας της ομάδας και δεν επιτρέπεται να θίγουν την αξιοπρέπειά του με προσβλητικές ενέργειες.

5.8. Οφείλουν να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες στους οποίους αναθέτει ο Όμιλος την Ιατρική και Επιστημονική παρακολούθηση των αθλητών-τριών.

6. Για την κολύμβηση.

6.1. Κατά τις προπονήσεις, ο προπονητής οφείλει να είναι ακριβής στην ώρα προσέλευσης του (τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης).

6.2. Διοίκηση του Ομίλου, Προπονητές, Αθλητές-τριες και Γονείς, οφείλουν να σέβονται τον Κανονισμό λειτουργίας του Κολυμβητηρίου , ο οποίος έχει συνταχθεί από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζωγράφου.

6.3 Επίσης, οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους της εγκατάστασης και να συνεργάζονται μαζί τους.

7.Για την γυμναστική

7.1. Κατά τις προπονήσεις, ο προπονητής οφείλει να είναι ακριβής στην ώρα προσέλευσης του (τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης).

7.2.Φροντίζει έτσι ώστε ο χώρος του Γυμναστηρίου να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να είναι φιλικός προς τους αθλούμενους.

8.Γενικά για όλα τα τμήματα

8.1. Οι προπονητές επιβλέπουν την καθαριότητα στους χερσαίους χώρους του τμήματος, ή την αίθουσα διδασκαλίας και κατά την κρίση τους αναθέτουν τον καθαρισμό τους στους αθλητές τους.

8.2. Εκτός και αν φιλοξενούνται νόμιμα στον όμιλο, δεν επιτρέπεται στους προπονητές του Ομίλου να κάνουν προπόνηση σε αθλητές άλλου αθλητικού Ομίλου που καλλιεργεί τα ίδια τμήματα, όπως επίσης να δίνουν σε άλλους αθλητές τεχνικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Βοηθούν όμως αυτούς αν υπάρχει ανάγκη ή κίνδυνος ατυχήματος.

8.3. Οι προπονητές προσέχουν για την ασφάλεια των αθλητών και τους καθοδηγούν στους αγώνες. Φροντίζουν να είναι άψογη η συμπεριφορά των αθλητών απέναντι στους συναθλητές τους, στους εκπροσώπους της διοίκησης, στους αθλητές και εκπροσώπους άλλων σωματείων.

8.4. Απαγορεύεται η λήψη από τους προπονητές χρημάτων από γονείς εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερος και σοβαρός λόγος και πάντα εν γνώσει του Δ.Σ. του Ομίλου.

8.5. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του στην προπόνηση, φροντίζει πάντα να ενημερώνει έγκαιρα τον αρμόδιο Έφορο για τον αντικαταστάτη του, ή για να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την προπόνηση των αθλητών αν υπάρχει αδυναμία αντικατάστασης.

8.6. Η μη τήρηση των πιο πάνω υποχρεώσεων θα τιμωρείται από το Δ.Σ. του Ομίλου.

Άρθρο ΣΤ΄ΑΘΛΗΤΕΣ

1. Αθλητές του τμήματος θεωρούνται, όσοι έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής στον Όμιλο, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, και συμμετέχουν στις προπονήσεις και στους αγώνες εν γνώση τους, ή με τη συγκατάθεση των γονέων τους όταν αυτό απαιτείται(ανήλικοι) . Επίσης έχουν προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν. Βάσει των παραπάνω δικαιολογητικών, εκδίδονται από την, Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) ή άλλων ομοσπονδιών που είναι μέλος ο όμιλος - ειδικές ταυτότητες αθλητών ενταγμένων στον Όμιλο. ( Δελτίο ιδιότητας αθλητή)

2. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις αθλητών

2.1. Η πειθαρχία των αθλητών είναι βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος προπόνησης και απρόσκοπτης εκτέλεσής του, καθώς και απαραίτητος παράγοντας της καλής λειτουργίας του τμήματος.

2.2. Οι αθλητές οφείλουν επομένως να πειθαρχούν στις εντολές των προπονητών τους, τον έφορο του τμήματος και το Δ.Σ. του Ομίλου, κατά δε τους αγώνες να πειθαρχούν στους κανονισμούς των Ομοσπονδιών, των διοργανωτών και τις εντολές των προπονητών τους.

2.3. Οι αθλητές οφείλουν να παρευρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις που τους καλεί η ομάδα, με την αθλητική περιβολή της ομάδας όταν αυτό απαιτείται, η οποία πιθανόν να φέρει το λογότυπο τυχόν χορηγού του Ομίλου.

2.4. Η συμπεριφορά των αθλητών απέναντι στους συναθλητές τους, τους προπονητές τους, τους εκπροσώπους της διοίκησης του Ομίλου, των ομοσπονδιών, και των αγωνιστικών επιτροπών πρέπει να είναι άψογη. Οι αθλητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να μη χρησιμοποιούν εκφράσεις ανεπίτρεπτες. Φιλονικίες μεταξύ αθλητών ελέγχονται πειθαρχικά.

2.5. Κατά τις προπονήσεις οφείλουν οι αθλητές να είναι ακριβείς στην ώρα προσέλευσης και να επιδεικνύουν ζήλο και προθυμία ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες του προπονητή τους . Η συμμετοχή του αθλητή στους αγώνες για τους οποίους δηλώθηκε είναι υποχρεωτική.

2.6. Κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες οι αθλητές πρέπει να φορούν τα ρούχα και τον εξοπλισμό που έχει καθοριστεί από τον προπονητή τους.

2.7. Κατά τους αγώνες οι αθλητές πρέπει να τηρούν καθαρούς τους χώρους που αθλούνται και με εντολή του προπονητή να φροντίζουν για την καθαριότητά τους.

2.8. Προσέχουν τα υλικά που τους έχει παραχωρήσει ο Όμιλος τα οποία, συντηρούν και φέρουν την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημιάς που προκαλούν στους χώρους ή σε υλικά του Ομίλου.

2.9. Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να προπονούνται,

α) σε άλλους Συλλόγους, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και του προπονητή.

β) με προπονητές που δεν ανήκουν στη δύναμη του Ομίλου (με εξαίρεση των συμμετεχόντων σε εθνικά κλιμάκια). Παράβαση της παραγράφου αυτής συνεπάγεται παραπομπή στο Δ.Σ. για αντιαθλητική συμπεριφορά εκτός αν έχει αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του ομίλου για συγκεκριμένους λόγους.

2.10. Παράπονα αθλητών ή προτάσεις, υποβάλλονται στον υπεύθυνο προπονητή και στον πρώτο προπονητή. Εφόσον δεν λυθεί το θέμα που έχει προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στον έφορο ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα συζήτησής του προς επίλυση θέματος , με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

2.11. Έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον προπονητή και τον ιατρό της ομάδας άμεσα για κάθε πρόβλημα υγείας που θα αντιμετωπίσουν και για κάθε παρασκεύασμα θα χρειαστεί να πάρουν. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φάρμακα εν αγνοία του ιατρού και του Προπονητή του Συλλόγου.

2.12.Οι μη συμμορφούμενοι με τα παραπάνω υπόκεινται σε αποκλεισμό ή και πειθαρχικό έλεγχο.

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αθλητών

Δικαιοδοσία Εφόρου :

3.1. Ο Έφορος μπορεί να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από προπονήσεις μία (1) ή δύο (2) ημέρες, με την σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής προπονητή. Εάν το παράπτωμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό ή γίνεται κατ΄εξακολούθηση, ο αθλητής-τρια παραπέμπεται στο Δ.Σ. με εισήγηση του εφόρου ( άρθρο 17 του Καταστατικού).

3.2. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις και ποινές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με τη φροντίδα του εφόρου.

3.3. Έγγραφη καταγγελία αθλητή από γονέα ή συναθλητή του παραπέμπεται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από έκθεση του εφόρου και αναφορά των προπονητών.

Δικαιοδοσία προπονητών :

3.4. Ο πρώτος προπονητής ανάλογα με το παράπτωμα μπορεί να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από προπονήσεις μία (1) ή δύο (2) ημέρες και αποκλεισμού από αγώνες με εισήγησή του και σχετική απόφαση του Δ.Σ.

3.5. Ο προπονητής μπορεί να επιβάλλει ποινή από προπονήσεις με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου προπονητή και την ενημέρωση του Εφόρου.

Άρθρο Ζ΄ ΓΟΝΕΙΣ-ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη, γονείς & κηδεμόνες δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών.

2. Μπορούν αφού τους ζητηθεί από την εφορία ή το Δ.Σ. να βοηθήσουν σε υποχρεώσεις του Ομίλου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών.

3. Μπορούν εφόσον τους ζητηθεί , να συμμετέχουν στις αποστολές σαν βοηθοί.

4. Φροντίζουν για τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις των παιδιών τους και αν κρίνουν ότι δεν τελούν υπό πλήρη υγεία να προπονηθούν ή να αγωνιστούν, τα κρατούν στο σπίτι, αφού ενημερώσουν τον έφορο.

5. Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή προς τον Κ.Ο.Π.Ι., την 1η βδομάδα κάθε μηνός το ύψος της οποίας καθορίζεται με εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ.

6. Ενημερώνονται δύο φορές τον χρόνο από τους προπονητές και την διοίκηση του Ομίλου , για την πορεία των τμημάτων και την λειτουργία του Ομίλου με σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή με εγκυκλίους.

7. Οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Ομίλου που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει ο Όμιλος, καθώς και να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις , έτσι ώστε να έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση.

Άρθρο Η΄ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Οι αποστολές για συμμετοχή σε αγώνες εκτός της έδρας του Ομίλου επιλέγονται και οργανώνονται, από τους προπονητές ,τον Γενικό Αρχηγό των Αθλητικών Τμημάτων και τους εφόρους των αθλημάτων ,μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

2. Σκοπός της αποστολής πρέπει να είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη παρουσία του Ομίλου στον συγκεκριμένο αγώνα με στόχο πάντοτε την ευγενική άμιλλα μεταξύ αθλητών και ομίλων που συμμετέχουν, την απόκτηση εμπειριών, τη βελτίωση των επιδόσεων και γνωριμία με αθλητές από άλλα μέρη.

3. Την αποστολή συνοδεύει πάντοτε εκτός από τον προπονητή και συνοδός ο οποίος, εάν δεν είναι ο έφορος ή ο αναπληρωτής του τότε το Δ.Σ. ορίζει με σχετική απόφασή του μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ή έμπειρου μέλους του Ομίλου. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος να καθορίζει το αθλητικό πρόγραμμα της αποστολής (συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, του ωραρίου ύπνου, και προπόνησης κατά την διάρκεια των αγώνων).

4. Σε ολιγομελείς αποστολές με απόφαση του Δ.Σ. συνοδός μπορεί να ορίζεται μόνο ο προπονητής.

5. Την ευθύνη ολόκληρης της αποστολής φέρει πάντοτε μόνο ο συνοδός-αρχηγός της αποστολής.

6. Βοηθοί συνοδού μπορούν να καθορίζονται όταν οι αποστολές είναι πολυπληθείς ή όταν ζητηθεί από τον συνοδό για συγκεκριμένους λόγους και οι οποίοι λογοδοτούν και ελέγχονται από τον συνοδό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός υπόλογος και υπεύθυνος στο Δ.Σ.

7. Ο συνοδός, οι βοηθοί του, και ο προπονητής πρέπει να λειτουργούν συλλογικά, να μαθαίνουν στους αθλητές να λειτουργούν με συλλογικότητα, σαν ομάδα, κόσμια, πειθαρχημένα, με ευπρέπεια και ευγένεια. Πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά των αθλητών τους, για την καλή διατροφή τους και γενικά όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να δημιουργείται κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην αποστολή αλλά και στον όμιλο γενικότερα.

8. Οι γονείς οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη προορισμού της αποστολής δεν επιτρέπεται να ακολουθούν το όχημα της αποστολής με δικά τους οχήματα και να επεμβαίνουν στα ζητήματα που αρμοδιότητα έχει ο αρχηγός και ο προπονητής που αφορούν τον σκοπό της αποστολής.

9. Απόψεις των γονέων που επισκέπτονται την πόλη προορισμού της αποστολής συζητούνται μόνο με τον συνοδό δεδομένου ότι είναι ο μόνος υπόλογος για την αποστολή.

10. Στο τέλος κάθε τέλος της αποστολής ο συνοδός μαζί με τον προπονητή συντάσσουν και υποβάλλουν στο Δ.Σ. απολογισμό της αποστολής

11. Η αποστολή πάντα ξεκινάει και τερματίζει, κοντά στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου.

12. Τα έξοδα μετακίνησης ,διαμονής και διατροφής Προπονητών και συνοδών καλύπτονται από το Δ.Σ. του Ομίλου όταν υπάρχει η δυνατότητα αυτή , με σχετική απόφαση του.

Άρθρο Θ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Πριν από την έναρξη νέας περιόδου οι προπονητές κατατάσσουν τους αθλητές-τριες σε ομάδες.

Οι ομάδες είναι : Α. Αγωνιστική , Β. Προαγωνιστική. Γ. Ακαδημία.

2. Η μετάβαση των αθλητών-τριών από τη μία στην άλλη κατηγορία γίνεται ανάλογα με την πρόοδό τους, το όριο ηλικίας της κατηγορίας και μετά από αξιολόγηση των εμπλεκομένων προπονητών.

3. Στη λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου συντάσσονται από τους προπονητές εκθέσεις για την εξέλιξη των αθλητών-τριών και των τμημάτων.

4. Ο αθλητής-τρια βραβεύεται από τον Όμιλο ,(άρθρο 5 παρ.4 του Καταστατικού), εφόσον :

4.1. Επιλεγεί από την αντίστοιχη Ομοσπονδία να είναι μέλος Εθνικής ή Προεθνικής ομάδας

4.2. Καταρρίψει το Πανελλήνιο Ρεκόρ σε οποιοδήποτε αγώνισμα

4.3. Λάβει 1-8 θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών

4.4. Λάβει 1-8 θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών

4.5. Αποτελεί μέλος της ομάδας των Επιλέκτων της Ομοσπονδίας

4.6. Λάβει 1-8 θέση στους Θερινούς Αγώνες Προαγωνιστικών κατηγοριών

4.7. Έχει ανελλιπή παρουσία στις προπονήσεις και στους αγώνες παράλληλα με την εξαιρετική σχολική του επίδοση.

4.8. Οι βραβεύσεις και οι διευκολύνσεις των αθλητών-τριών του Ομίλου ,που διακρίθηκαν καθώς και αυτές που δεν περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό ,καθορίζονται αναλυτικά με ετήσια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Άρθρο Ι΄ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο κανονισμός του Κολυμβητικού Ομίλου Ποσειδώνα Ιλισίων αφορά τον καθορισμό της δομής και οργάνωσης των αθλημάτων της Κολύμβησης και της Γυμναστικής που καλλιεργεί ο Όμιλος και αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του.

2. Δεν υποκαθιστά τους κανονισμούς των αντίστοιχων αθλητικών Ομοσπονδιών και όσα ορίζει ο αθλητικός νόμος 2725/1999.

3. Τα μέλη του Ομίλου ,εκλεγμένα στο Δ.Σ., όργανά του, ή μη ,οι προπονητές, η Γραμματεία, καθώς και οι αθλητές-τριες, πρέπει να αποφεύγουν την δημοσιοποίηση οποιουδήποτε εσωτερικού θέματος του Ομίλου, έτσι ώστε να μην εκτίθεται το κύρος και η υπόληψη του Ομίλου.

4.Τα πειθαρχικά παραπτώματα, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και των σχετικών παραγράφων του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ο. Ποσειδώνα Ιλισίων συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του στη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού του.